Reklamace zboží

Pro podání reklamace si prosím stáhněte a vytiskněte Reklamační formulář, který vyplníte a přiložíte jej do balíku s reklamovaným zbožím.

Pokud doklad nemůžete vytisknout, napište nám průvodní dopis ručně (v tomto případě velmi doporučujeme, aby průvodní dopis obsahoval veškeré informace, které mají být vyplněny ve výše zmíněném formuláři, usnadníte a zrychlíte tak proces vyřízení vaší reklamace). 

K reklamovanému zboží také vždy přiložte doklad o koupi zboží.

Reklamované zboží řádně zabalte a odešlete na adresu VejnyWood, s.r.o., Dělnická 1306, 506 01 Jičín (kontaktní údaje pro dopravce: info@vejnywood.cz, +420 604 482 933).

          

Jak dlouho trvá reklamační proces?

Jste-li fyzickou osobou (běžný spotřebitel), ukládá nám zákon povinnost vyřídit reklamaci ve lhůtě 30 dní. 
Pokud jste právnickou osobou, reklamaci vyřídíme ve lhůtě přiměřené daným okolnostem.
Ve všech případech se snažíme, aby byla vaše reklamace vyřízena vždy co nejrychleji a k vaší spokojenosti.
Upozorňujeme, že lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet ve chvíli, kdy od vás obdržíme veškeré podklady nezbytné k jejímu řešení (tedy vyplněný reklamační formulář, doklad o koupi reklamovaného zboží i reklamované zboží samotné).

   

Kdy může dojít k zamítnutí reklamace? 

Vaši reklamaci zamítneme z níže uvedených zákonných důvodů:

  • vady a poškození, které na zboží způsobil sám spotřebitel,
  • nedodržení obecnýh zásad zacházení s danou věcí, nedodržení montážních postupů, užívání věci v rozporu s dodaným návodem k použití,
  • bylo-li zboží prodáno se slevou, která zohledňuje vadu zboží, nelze pro tuto vadu zboží následně reklamovat (kupující musí být o dané vadě při prodeji samozřejmě informován),
  • záruka se rovněž dle zákona nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu ​VejnyWood Shop, a definuje základní podmínky a způsob reklamace vad zboží kupujícím.

Tento reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím - fyzickou osobou nepodnikatelem,který uzavírá smlouvu výlučně mimo rámec své podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání.

2. Kupující je povinen se seznámit s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem, ještě před objednáním zboží, nejpozději se s nimi však kupující seznámí před odesláním objednávky v internetovém obchodě https://www.vejnywood-shop​.cz/, když souhlas s jejich porozuměním a seznámením se s nimi potvrdí kupující zaškrtnutím příslušného pole při vytváření objednávky samotné. Bez zaškrtnutí tohoto pole není možné objednávku kupujícího odeslat. Prodávající/Provozovatel webu​ https://www.vejnywood-shop​.cz/ ​eviduje objednávky Kupujících, též eviduje zaškrtnutí uvedeného pole.

3. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami.

4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží v internetovém obchodě https://www.vejnywood-shop​.cz/ zejména daňovým dokladem vystaveným prodávajícím.

5. Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace.

7. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je: ​VejnyWood, s.r.o., Dělnická 1306, 506 01 Jičín.

10. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace.

11. Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka).

12. Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. č. 10.15 těchto podmínek.

13 .Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit.

14. Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení dle bodů v odstavci 6.6 Obchodních podmínek prodávajícího.

15. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu.

16. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

17. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena.

Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti 1.1.2024.